Zwroty i reklamacje
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adres do zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy: F.H.Jan 95-200 Pabianice ul. Wileńska 30P
Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek
przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym
osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient informuje sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Do zachowania terminu prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny w załączniku nr 1 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r, my jednak nie wymagamy specjalnych formularzy oświadczenia odstąpienia od umowy.

Oświadczenie odstąpienia od umowy może zostać złożone na przykład: przesyłając informację e-mail: na adres: sklep@karocd.pl lub telefonicznie na nr 507 101 149.

Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, konsument płaci tylko za odesłanie towaru do sklepu.

Jeśli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient zgadza się na inne rozwiązanie w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prosimy o odesłanie rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zgodnie z art.38 pkt.9 prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


REKLAMACJE

Adres reklamacyjny: F.H.Jan 95-200 Pabianice ul. Wileńska 30P

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad.

Klient po wykryciu wady ma prawo:
- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
- żądać usunięcia wady

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub
prawną (rękojmia).

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana
jest niezgodna z umową, jeżeli:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający
z okoliczności lub przeznaczenia;
- nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub
wzór;
- nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie
zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wada prawna występuje jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Rękojmia jest to odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne.

Podstawy i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta ( jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną – rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.

Towar kupiony w sklepie internetowym posiadający wady fizyczne i prawne może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji.

Aby rozpatrzyć reklamację niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy. Klient zostanie poproszony o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy wysyłając towar za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres reklamacyjny . Nie wymagamy specjalnego druku reklamacyjnego.
Klient otrzyma drogą telefoniczną lub e-mail. informacje o rozstrzygnięciu reklamacji oraz sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

Sklep wymieni, naprawi lub obniży cenę, a jeżeli wymiana lub naprawa nie będzie możliwa, zwróci wszelkie należności za reklamowany towar, oraz koszt jego przesyłki w ciągu 14 dni, od daty otrzymania reklamowanego towaru.

Sytuacje sporne staramy się rozwiązywać na korzyść klienta.


© Karo 2005-2015
Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na zapis i odczyt plików Cookie na Twoim komputerze. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików Cookie w opcjach przeglądarki.